فیلتراسیون

یک واحد مستقل در سیستم های تصفیه آب که در تکمیل واحد ها و فرآیندهای دیگر سیستم ها کاربرد دارد.

فیلترهای تند و کند هر یک با کاربری خاص خود علاوه بر ایجاد شرایط مناسب در فرآیند تصفیه خود نیز دارای ویژگی هایی برای طراحی و روش هایی خاص برای نگهداری می باشند.

جنس و نوع لایه های فیلتر، ضخامت لایه ها و فشار کاری بسیار مهم است.

فیلترهای تند عمودی و افقی با سطح قطع ها و دبی های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.

روش های نوین در بکارگیری از تجهیزات بک واش و نازل های خاص آن کمک شایانی در خروجی مناسب و بالا بردن بهره وری این سیستم ها ایجاد می کند.