هدایت گر کابل سیستم بالابر دوربین

هدایت گر کابل

جهت بازوبسته کردن اتوماتیک و دستی کابل با توجه به سرعت حرکت ربات.

وزن : 33 کیلوگرم (بدون کابل )

   سیستم بالابر دوربین

با سیستم پرنور روشنایی 20 LED  وات, مجهز به سنسور اندازه گیری و هشدار فشار مثبت داخلی. وزن : 4.5 کیلو گرم