ویدئومتری لوله های به قطر 6 میلیمتر

در برخی موارد لازم است از مکان هایی فیلم تهیه شود که امکان دسترسی به آنها در حد روزنه ای به قطر 6 میلیمتر است. برای تهیه فیلم از لوله ها، کانال ها و سایر مکان های کم قطر می توان به سادگی از این دوربین ها با 50 متر کابل استفاده کرد.