ویدئومتری شبکه

 ویدئومتری شبکه فاضللاب تا قطر 500 میلی مترمطابق با استاندارد WRC


ویدئومتری انشعاب و شبکه فاضلاب تا قطر 200 میلی متر
 

WAC-3 : قیمت مصوب در کلیه نمایندگی ها 10 میلیون تومان 

 دوربین کابلی ویدئومتری شبکه فاضلاب  تا قطر 500 میلی متر
 
WAC-4 : قیمت مصوب در کلیه نمایندگی ها 17.1 میلیون تومان

دوربین کابلی ویدئومتری شبکه فاضلاب  تا قطر 500 میلی متر 

WAC-5 : قیمت مصوب در کلیه نمایندگی ها 25.3 میلیون تومان

ویدئومتری شبکه فاضلاب با دوربین کابلی WAC-4