توپی تست شبکه

جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح خطوط جمع آوری فاضلاب بایستی شبکه تست نشتی شود. که هم اکنون تست شبکه ها با توپی های معمولی انسداد انجام می شود ولی به علت عدم توانایی در هواگیری توسط توپی های معمولی درصد خطای تست نشتی بالا میرود. در همین راستا شرکت سازه های آب فعال با ارائه توپی های مخصوص تست شبکه که با استفاده از تجهیزات خاص و هواگیری کامل درصد خطای این آزمایش را به صفر می رساند.