طراحی شبکه های آب و فاضلاب

امروزه نرم افزار ها کمک زیادی در عرصه طراحی شبکه های آب و فاضلاب نموده اند، ولیکن داشتن اطلاعات اولیه و ثبت آنها در نرم افزار برای رسیدن به خروجی مناسب نیز بسیار پر اهمیت است.

در بحث طراحی شبکه های آب توجه به پتانسیل توسعه شهری منطقه برای ارائه بهترین طرح جهت تامین دبی مصرفی و جلوگیری از افت فشار بسیار حائز اهمیت است.