ساخت مخازن زمینی و هوایی

تجربیات فراوان در ساخت مخازن زمینی و هوایی با کاربری های شرب، ذخیره سازی موقت در جایگاه های سوخت و مخازن نگهداری سوخت موتورخانه ها از نمونه کارهای این شرکت می باشد.

این مخازن میتوانند در برخی از شرکت ها ایجاد یک واحد مستقل در سیستم های فرایندی را ایجاد نمایند.