ساخت تجهیزات تصفیه خانه

همیشه تجهیزات خاصی در ساخت تجهیزات واحدهای تصفیه خانه های آب و فاضلاب استفاده مي شود. چرا که فعالیت صحیح و طول عمر این تجهیزات علاوه بر انجام صحیح فرآیند تصفیه باعث سهولت در نگهداری از سیستم ها می شود.

کانال ها و سر ریزها در گلر فایرها، پل های رفت و برگشتی در حوض های ته نشینی مستطیل و چربی گیرها و دریچه ها و سرریز در کنار آشغال گیرهای مکانیکی و دستی تنها بخشی از تجهیزات می باشد.