اجرای آبیاری قطره ای کشاورزی

کمبود آب، این مایع با ارزش کم یاب که بیشترین مقدار مصرف آن در بخش کشاورزی است باعث شده تا دولت ها و شرکت های معتبر دنیا برای کاهش هدر رفت آب کشاورزی جاره اندیشی کنند.

بهترین آب برای استفاده در این بخش، پساب تصفیه خانه های فاضلاب می باشد که پس از طی مراحل تصفیه نهایی امکان استفاده از آن در تاسیسات آبیاری قطره ای محیا می گردد.

زندگی دوباره به آب در بخش فاضلاب ها در یک چرخه کوتاه مهمترین کمک به حیات دوباره آب می باشد.